STOP

2

aandeel van klimaatvriendelijke modi.

Stappen, dan Trappen, vervolgens Openbaar vervoer en dan pas Privé vervoer

Voor korte afstanden (<5km), blijft stappen het beste middel om je te verplaatsen in de dorpskern.

Een initiatief van Gemeente Berlaar

2

Deelnemers

Over deze actie

Thema

SP4: Klimaatvriendelijke mobiliteit
OD 4.1: We gaan voor een significante daling van de afgelegde kilometers door personenwagens

Doelstelling
Verminderen van het aantal autokilometers met 15% tegen 2030 (t.o.v. 2015). Het aandeel van klimaatvriendelijke modi (te voet, step, fiets, deelsystemen, collectief vervoer,…) moet minsten met 40% toenemen (= 600 ton CO2 reductie).

Wat?
Uitgebreidere toelichting van de actie :
Wat houdt de actie juist in?
Waarom doen we deze actie?
Wat is het effect van deze actie?
Vanwaar komt deze actie?
Wie heeft deze actie gelanceerd?
Enz …

Voor korte afstanden (<5km), blijft stappen het beste middel om je te verplaatsen in de dorpskern. Voor verplaatsingen tussen 5 kilometer en 20 kilometer, is trappen de uitgelezen manier van verplaatsen. Voor verplaatsingen vanaf 20 kilometer is de trein het duurzaamste en meest efficiënte vervoersmiddel. Wanneer de afstand te groot is, aansluitingen ontoereikend zijn of je zware ladingen vervoert, is gemotoriseerd transport zoals de auto soms de aangewezen keuze.

  • Het lokaal bestuur wil de komende jaren inzetten op de toegankelijkheid van het publiek domein. Ook bij de heraanleg van voetpaden zal hier aandacht aan geschonken worden. Het lokaal bestuur wil een publiek domein dat voor iedereen toegankelijk is.
  • Het lokaal bestuur van Berlaar bevordert betere verkeersstromen door de herinrichting van sommige wegen en door het nemen van verkeersremmende maatregelen.
  • Het lokaal bestuur van Berlaar maakt actief werk van de aanleg van veilige fietspaden. Waar mogelijk en aangewezen zal het fietsstraten inrichten.
  • Het lokaal bestuur tekent de komende jaren verder een trage wegen-beleid uit en zorgt hierbij voor een gedragen langetermijnvisie. Er wordt hierbij ook vooropgesteld om één trage weg per jaar te realiseren, dit kan gaan over een totaal nieuwe verbinding maar ook over het opnieuw openen van een (onterecht) afgesloten trage weg
  • Er dreigt voor de gemeente Berlaar een risico op verminderd aanbod van openbaar vervoer. Dat is zeker voor kwetsbare doelgroepen een slechte zaak. Het lokaal bestuur zal binnen de Vervoerregio en in overleg met De Lijn blijven ijveren voor minstens het behoud van het huidige aanbod.
Partners
/

Doelgroep

Primair: Alle burgers
Secundair: verenigingen, scholen, bedrijven

Resultaten

% aandeel alternatieven in modal split in verplaatsing

  • Berlaar 41% (Vlaanderen 35%)
  • Doel: daling autokilometers
  • Trage wegen beleid, autodelen, aanbod openbaar vervoer, samenaankopen, …
STOP

Maak jij gebruik van het STOP principe?

Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van deze actie.