Privacyverklaring en disclaimer

1. Algemeen
Het lokaal bestuur Berlaar vindt de bescherming van je privacy belangrijk. Daarom willen wij je via deze weg informeren over hoe het bestuur omgaat met de persoonsgegevens die wij via verschillende kanalen verkrijgen. Persoonsgegevens kunnen worden omschreven als data die direct of indirect kunnen worden teruggevoerd naar een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon. Onder persoonsgegevens wordt bedoeld: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, e-mailadres en dergelijke. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal het bestuur de geldende wetsbepalingen in België en de Europese unie respecteren. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR), de privacywetgeving, de wet ter bescherming van de privacy, persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, de telecommunicatiewet, en overige privacyregelgeving.

2. Toepassingsgebied
Deze privacyverklaring heeft betrekking op volgende afdelingen van het lokaal bestuur Berlaar:
Gemeente Berlaar, OCMW Berlaar, bibliotheek, gemeentelijke basisscholen, gemeentelijke kinderopvang en de gemeentelijke speelpleinwerking.)

3. Contactgegevens
Indien je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt voor ons, kan je ons steeds contacteren via onderstaande contactgegevens:

Gemeente Berlaar
Adres: Markt 1, 2590 Berlaar
Telefoonnummer: 03 410 19 00
E-mail: dpo@berlaar.be

4. Verwerkingen van Persoonsgegevens
Binnen het bestuur Berlaar achten wij bij de verwerkingen van uw persoonsgegevens volgende punten belangrijk:
Indien wij persoonsgegevens verwerken, vermelden wij duidelijk voor welke doeleinden deze data gebruikt wordt. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
Bij het verzamelen van persoonsgegevens beperken wij ons tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Wij vragen eerst uitdrukkelijk je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
Je persoonsgegevens komen alleen terecht bij de diensten en de medewerkers die ze nodig hebben voor hun werk;
Wij geven gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat nodig zou blijken om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
Indien wij je persoonsgegevens delen maken wij afspraken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eisen dit ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
Wij respecteren de rechten die je toegekend zijn (zie ook 9. Welke rechten heb je?).

5. Doeleinden en rechtsgronden van verwerkingen
Als het bestuur van Berlaar je persoonsgegevens verwerkt, zal dit altijd voor een bepaald doel zijn. De gemeente kan je persoonsgegevens verwerken op basis van enkele rechtsgronden opgenomen in artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, namelijk:
Toestemming van de betrokkene
Indien deze verwerkingsgrond van toepassing is, heb je steeds het recht om te allen tijde
je toestemming terug in te trekken.
Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang, d.w.z. het past in de algemene, dienstverlenende taken van de gemeente aan de burger
Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen waaraan de gemeente onderworpen is
Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of contract
Noodzakelijk voor de bescherming van vitale belangen, het gaat m.a.w. over levensbedreigende noodsituaties of rampen

6. Delen van persoonsgegevens
Het bestuur kan in sommige gevallen de door haar verwerkte persoonsgegevens delen met een derde partij. Dit zal enkel gebeuren om te voldoen aan onze wettelijke opdracht als lokale overheid. Je persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.
Het lokaal bestuur zal verder de richtlijnen van de federale overheid volgen in verband met Covid-19. Dat betekent dat wij ook gehoor zullen moeten geven aan vragen van contactopspoorders. Als zij bepaalde gegevens vragen, zijn we verplicht die met hen te delen.

7. Bewaartermijn van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij in bezit hebben worden niet langer bijgehouden dan nodig voor het beoogde doel. Indien de gegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd. Hoelang deze periode juist duurt verschilt op basis van de context van de verleende diensten en onze wettelijke verplichtingen. De volgende factoren hebben doorgaans een invloed op de bewaarperiodes:
Hoe lang zijn de persoonlijke gegevens noodzakelijk om onze diensten te verlenen?
Zijn de persoonlijke gegevens gevoelig?
Heb je toestemming gegeven voor een langere bewaarperiode?
Zijn wij onderworpen aan een wettelijke, contractuele of gelijkaardige verplichting om je persoonlijke gegevens te bewaren?
Is de bewaring van persoonsgegevens noodzakelijk voor archiefdoeleinden?

8. Beveiligen van persoonsgegevens
Het lokaal bestuur van Berlaar neemt passende technische en organisatorische maatregelen om het risico op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen te minimaliseren. Een vertrouwelijke en integere behandeling van je data door onze medewerkers staat bij ons hoog in het vaandel.

9. Welke rechten heb je?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) kent je een aantal rechten toe als het gaat over de verwerking van je persoonsgegevens. Hierbij een opsomming van je rechten:
Je hebt het recht het bestuur van Berlaar te vragen welke persoonsgegevens zij van jou verwerkt. Je kan een kopie vragen of inzage krijgen in je eigen persoonlijke gegevens. Daarvoor vragen we wel een bewijs van identiteit, zodat we zeker zijn dat we de persoonsgegevens aan de juiste persoon tonen.
Je kan verzoeken deze persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen. Dit gaat uiteraard niet om een absoluut recht. Het verzoek zal afgewogen worden tegenover andere rechten of wettelijke verplichten
Je kan vragen om verdere verwerkingen van je persoonsgegevens stop te zetten of op te schorten (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden).
Je hebt het recht op ‘data portabiliteit’: het verkrijgen en overdragen van de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm.
Daarnaast heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudend autoriteit als je van mening bent dat het bestuur van Berlaar de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft. Uiteraard kan je ook steeds terecht bij ons indien je bepaalde klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens (zie ook 3. Contactgegevens).
Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om je verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.
Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je een aanvraag indienen via www.berlaar.be/webloket.

Disclaimer

Deze website werd gecreëerd in opdracht van de gemeente Berlaar. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat je instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Door gebruik te maken van deze website verbindt je je er van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.

Onder "informatie" verstaat het gemeentebestuur alle teksten, het fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

Aansprakelijkheid
Het gemeentebestuur van Berlaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Het gemeentebestuur van Berlaar is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Het gemeentebestuur van Berlaar levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie die deze website bevat zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Dit betekent niet dat het gemeentebestuur de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Mocht de weergeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert het gemeentebestuur zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar communicatie@berlaar.be.

Daarnaast kan het gemeentebestuur noch haar providers aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Gebruik van informatie beperkt tot persoonlijke doeleinden
Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal en het gemeentelogo, moet via communicatie@berlaar.be worden aangevraagd.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het gemeentebestuur van Berlaar of aan de organisaties die het gemeentebestuur van Berlaar hiervoor binnen het kader van deze website toestemming heeft gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen het gemeentebestuur van Berlaar en de websiteleverancier.

Links en verwijzingen
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het gemeentebestuur van Berlaar controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het gemeentebestuur de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites.

Het gemeentebestuur van Berlaar aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van het gemeentebestuur van Berlaar verwijst.

Indien je hyperlinks van op je eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met de informatieambtenaar van gemeente Berlaar: communicatie@berlaar.be

Cookies

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

1. Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.

2. Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat die een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens je voorkeur onthouden, of bijhouden of je reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we je niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

3. Performantie-cookies
We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van jouw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over je browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren.

4. Beheer van cookies
Via de browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.

Toegankelijkheidsverklaring
Het lokaal bestuur van Berlaar streeft ernaar de website toegankelijk te maken overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlemetn en de Raad.

Deze verklaring is van toepassing op de website www.berlaar.be.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Gedeeltelijk omdat de algemene basisprincipes wel gelden, maar omdat enkele delen van de website nog niet volledig conform de regels zijn. Het lokaal bestuur kan bijvoorbeeld nog niet garanderen dat alle PDF-bestanden of verwijzingen naar externe websites aan de webrichtlijnen voldoen.

We doen ons uiterste best om deze bestanden snel zo toegankelijk mogelijk te maken. Onze diensten zijn intussen bereikbaar via 03 410 19 00.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Het lokaal bestuur neemt momenteel volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

Interne controle voor publicatie: de webredactie controleert voor publicatie alle inhoud op toegankelijkheid
Periodieke interne controle: de webredactie voert tussentijdse controles uit op de content
Op onze website wordt doorgelinkt naar andere websites. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen. Die inhoud valt buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op de toegankelijkheid.

Feedback

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Meld het via mail aan communicatie@berlaar.be. Vermeld daarbij de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen.

Handhavingsprocedure

Is het antwoord dat je kreeg onvoldoende? Neem dan contact op via klachten@berlaar.be.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 18 september 2020.